Założenia do projektu przewidują przejście z rozliczeń dla celów podatku dochodowego z metody memoriałowej na metodę kasową. Dotyczy to przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR lub Ksiąg Handlowych.

Założenia te przewidują, że mali przedsiębiorcy zobowiązani do Ksiąg Handlowych prowadziliby je  z pominięciem przepisów ustawy o rachunkowości.

CEL:

  1. uproszczenie dokumentacji prowadzonej przez przedsiębiorców,
  2. pobudzenie działań inwestycyjnych,
  3. poprawa płynności finansowej firm, likwidująca zatory płatnicze i pozwalająca na terminowe rozliczanie podatków.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZMIANY:

Przedefiniowanie pojęć: „przychód”, „koszty uzyskania przychodu”, „dochód”.

  1. „Przychodem z działalności gospodarczej” są kwoty wpłacone przez kontrahenta, w tym także zaliczki, zadatki na poczet przyszłych dostaw oraz kaucje i inne wpływy o podobnym charakterze;
  2. „Kosztami uzyskania przychodu” są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, w tym także wydatki związane z tworzeniem zapasów, produkcją w toku, zaliczki, zadatki i kaucje oraz wydatki o charakterze inwestycyjnym;
  3. „Dochodem do opodatkowania” jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodu.

EFEKTY WPROWADZENIA ZMIAN:

  1. Zmniejszenie ryzyka upadłości firmy,
  2. Ułatwienie procesów kontroli skarbowej.

WYMOGI STAWIANE PRZEDSIĘBIORCOM :

Prowadzenie transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem banków lub w przypadku sprzedawców detalicznych z użyciem kas rejestrujących

UWAGI KOŃCOWE:

Równolegle do powyższych zmian należałoby przedefiniować w Kodeksie Cywilnym „moment powstania własności rzeczy” z dotychczasowej opartej na dacie dostawy na  opartą na dzień uiszczenia całkowitej ceny (na wzór przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami). Wskazane byłoby utworzenie państwowych instytucji leasingowych (banków inwestycyjnych) wydzierżawiających środki trwałe na zasadach leasingu  bez opcji wykupu.

Jeśli suma opłat dzierżawnych  przekroczyłaby  cenę zakupu środka trwałego, opłaty pobierano by nadal i zasilałyby one budżet państwa. Obrót używanymi zwróconymi środkami trwałymi prowadziłaby wyspecjalizowania jednostka  państwowa (na wzór niedawno zlikwidowanej Spółki BOMIS).

Przepisy podatkowe powinny uwzględniać zasadę równoległości kosztów i przychodów co oznacza, że kosztem uzyskania przychodów może być tylko kwota uznawana przez kontrahenta  za przychód podatkowy, także moment powstania przychodów i kosztów u partnerów powinien być taki sam.

Prawo upadłościowe i naprawcze należy rozszerzyć na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tzn. przyznać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą prawo do bankructwa.