Obudź się, Rado Polityki Pieniężnej!

Gospodarka się dusi. A wystarczyłoby, aby Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o nowej emisji pieniądza. I aby trafił on nie do banków, tylko do najuboższych.

Czy może istnieć państwo bez podatków?

W przeciwieństwie do gospodarstwa domowego państwo mogłoby wyemitować nowy pieniądz na pokrycie swoich wydatków. Tradycyjnie pokrywa je z wpływów z podatków.

Brazylijski cud gospodarczy

Brazylijski cud gospodarczy przeczy intensywnie promowanej tezie, że dodatkowy pieniądz na rynku musi doprowadzić do wzrostu inflacji.

By | 10-29-2012|Bez kategorii|0 Comments

Zmiana statusu NBP

W naszej Konstytucji zapisano niezależność banku centralnego (NBP) od rządu. Niezależność ta miała chronić nasz walutę przed „psuciem” jej przez nieodpowiedzialnych polityków. Przez „psucie” rozumieć należy spadek realnej siły nabywczej złotówki, czyli inflację. Zatem NBP ma czuwać, aby inflacja (wzrost cen) w Polsce nie przekroczyła planowanego progu. Na ogół uważa się, że inflacja do 6% rocznie jest inflacją pełzającą i nie zagraża rozwojowi gospodarczemu kraju. Wyższa inflacja powoduje utratę zaufania konsumentów do waluty. Skutki braku zaufania do waluty, tj. niechęci do jej przyjmowania, mogą być dla gospodarki bardzo niebezpieczne. Czy NBP pełni w sposób właściwy swoją rolę? Rada Polityki Pieniężnej w sowich decyzjach kieruje się przebrzmiałymi, neoliberalnymi zasadami. Cel inflacyjny stawia na pierwszym miejscu swoich działań – stosując techniki i mechanizmy właściwe dla poprzednich wieków. […]

Lokomotywy gospodarki

Ożywienie gospodarcze, a często nawet rozkwit gospodarki kraju następuje w dwóch przypadkach: –      Po wielkich kataklizmach lub wojnach, wówczas lokomotywą napędzającą gospodarkę jest budownictwo. –      Po wprowadzeniu narodowych planów szeroko zakrojonych robót publicznych – wówczas lokomotywą jest wzrost zatrudnienia. W przypadku przyjęcia programu robót publicznych ekonomiści uważają, że nawet gdyby prace polegały tylko na kopaniu i zasypywaniu dołów, to gospodarka otrzyma impuls do wzrostu we wszystkich dziedzinach. […]

Barter – handel z przyszłością

W Polsce rozpowszechnia się w tej chwili handel wymienny oparty na barterze, czyli na wymianie „towar za towar”, a właściwie „dobro za dobro”. Na pewno warto dalej go promować.

Propozycja zmiany statusu NBP

Polska Konstytucja gwarantuje NBP niezależność od władzy wykonawczej, czyli od premiera i Rady Ministrów. Z jakim skutkiem? Co by się wydarzyło, gdyby tę niezależność znieść?

Największa manipulacja medialna

Największa, moim zdaniem, manipulacja ze strony mediów to stosowanie w dyskusjach na tematy ekonomiczne rzekomo zdroworozsądkowego porównania gospodarki narodowej do gospodarstwa domowego.

By | 07-18-2012|Bez kategorii|0 Comments

Kredyt społeczny – teoria Douglasa

Clifford H. Douglas, twórca teorii kredytu społecznego, oparł ją na obserwacji, że suma wypłat pracowników przedsiębiorstwa jest zawsze mniejsza niż wartość wyprodukowanych dóbr (produkcji).

Ekonomia trzeciej fali

Według Tofflerów wchodzimy w trzecią falę cywilizacji, którą charakteryzuje czerpanie z wiedzy nagromadzonej przez naszą cywilizację oraz dążenie do ogólnego dobrostanu.