Sama nazwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wprowadza w błąd, ponieważ SKOK, nie podlegając ustawie Prawo bankowe, nie może udzielać kredytów. Ustawa Prawo bankowe wyraźnie stwierdza, że prawo do udzielenia kredytów mają tylko zarejestrowane banki. Banki działają pod nadzorem KNF (Krajowego Nadzoru Finansowego). SKOK nie jest nadzorowany przez te instytucje i formalnie podlega Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Działalność SKOK-u opiera się na depozytach jego członków i polega głównie na udzielaniu im pożyczek. SKOK nie jest finansowo zasilany z żadnych zewnętrznych źródeł. Nie ponosi więc żadnych dodatkowych kosztów związanych z pozyskiwaniem kapitału. Pomimo to pożyczki udzielane przez te instytucje są oprocentowane na poziomie kredytów bankowych.

Reklamy SKOK-u powołujące się na idee Stefana Stefczyka to wielkie nadużycie. Jego zamysł opierał się na solidarności i wzajemnej pomocy członków kas. Depozyty (wkłady) nie były oprocentowane, pożyczek także nie obciążały odsetki. Kasy Stefczyka powołano po to, by bronić się przed lichwą. W okresie socjalizmu prawie każdy zakład pracy miał kasę zapomogowo-pożyczkową działającą bezodsetkowo. Jeszcze obecnie w niektórych zakładach funkcjonują takie kasy.

***

SKOK działa na podstawie prawa spółdzielczego. Czynności kontrolne sprawuje zatem komisja rewizyjna, raportująca wyniki kontroli radzie nadzorczej. Jaki wpływ na działalność SKOK-u mają poszczególni spółdzielcy (członkowie SKOK-u)? Teoretycznie pełny, praktycznie żaden. SKOK jako instytucja finansowa wypracowuje ogromne zyski (różnica między oprocentowaniem depozytów i pożyczek jest niewiele niższa niż w bankach). Te zyski od początku istnienia SKOK-u są gromadzone w funduszu zasobowym. Nigdy nie zostały wypłacone członkom.

Budynek centrali SKOK-u imponuje wielkością i wystrojem. Wynagrodzenia pracowników także robią wrażenie. Interesujące byłoby ustalenie, gdzie lokowane są nadwyżki finansowe SKOK-u, w jakie papiery wartościowe i w które fundusze instytucja inwestuje. A także określenie, jak ryzykowne są to przedsięwzięcia.