Założenia:

  • Jest jeden bank.
  • Bank przyjmuje gotówkę w depozyt.
  • Bank nie prowadzi lokat.
  • Bank na otwarcie wniósł jako kapitał 100 j.p. (jednostek pieniężnych).
  1. W skarbcu banku znalazło się początkowe 100 j.p..
  2. Bank udzielił Nowakowi kredytu na 1000 j.p.. Te pieniądze zobowiązał się przekazać w imieniu Nowaka, Kowalskiemu, od którego Nowak kupił samochód. Nowak jest winien bankowi 1000 j.p.. Na rachunku bieżącym Kowalskiego znalazła się kwota płatna na każde żądanie w wysokości 1000 j.p.. Pytanie: Czy bank ma dość pieniędzy, aby wypłacić Kowalskiemu 1000 j.p.?
  3. Kowalski żąda, by 500 j.p. bank przekazał Nowakowej tytułem wynagrodzenia z pracę (Nowakowa pracuje u Kowalskiego).
  4. Na rachunku bieżącym Kowalskiego jest już tylko 500 j.p.. Na rachunku bieżącym Nowakowej pojawiło się 500 j.p.
  5. Nowakowa postanowiła spłacić za męża I-szą ratę kredytu w wysokości 300 j.p. i odsetki w wysokości 10 j.p.. W tym zakresie wydała bankowi odpowiednie dyspozycje.
  6. Kredyt Nowaka zmalał do 700 j.p. Na rachunku bankowym Nowakowej kwota płatna na każde żądanie wynosi 190 j.p.. Bank uzyskał przychód w wysokości 10 j.p..

Podsumowanie: Bank wykreował 1000 j.p. pustych pieniędzy (kredyt Nowaka). Bank unicestwił 300 j.p. pustych pieniędzy, ponieważ zadłużenie Nowaka zmalało do 700 j.p.. Na tych wirtualnych operacjach bank zarobił 10 j.p realnych pieniędzy.

Spróbuj Czytelniku przeanalizować, czy i w jakiej wysokości środki na rachunkach bieżących we wszystkich fazach opisanego procesu spełniają wymóg „płatnych na każde żądanie”.