Stan obecny

Wymienialność polskiej waluty uczyniła ją podatną na spekulacje. Złotówka, która nie należy do pięciu walut światowych, wyceniana jest na rynkach finansowych według zupełnie niejasnych i niezrozumiałych kryteriów lub według zasad rynkowych, to znaczy prawa popytu i podaży. Pieniądz podatny jest na inflację i deflację z przyczyn niewynikających z samej gospodarki polskiej.

Program zmian

Do czasu wprowadzenia światowego obiektywnego miernika pieniądza należy ograniczyć wymianę walut. Transakcje importu i eksportu powinny być nominowanego w złotych. Dopuszczalne niech będą transakcje zawierane w walutach innych niż złotówka, pod warunkiem wprowadzenia bilateralnych umów międzynarodowych określających kurs wymiany obowiązujący między umawiającymi się państwami. W efekcie ich wprowadzenia oba kraje uzyskałyby niezależność od opinii agencji ratingowych i uwolniłyby się od przelicznika, którym są światowe waluty (i od ich wahań).

Stan pożądany

Stan pożądany to oparcie kursów walut w wymianie bilateralnej na obiektywnym mierniku walut (OM). Wprowadzanie miernika może następować stopniowo, na przykład najpierw przy zawieraniu umów bilateralnych.