Stan obecny

Każda pożyczka i każdy kredyt są obciążone odsetkiem. Odsetek to cena pieniądza. Nawet w sytuacji, gdy pragniemy prywatnie pożyczyć komuś pieniądze bez naliczania odsetek, prawo podatkowe może uznać, że pożyczkobiorca osiąga „świadczenie nieodpłatne”: rodzaj darowizny polegającej na darmowym – bo bezodsetkowym – korzystaniu z cudzego pieniądza.

Bank, udzielając kredytu, określa odsetki według następującego schematu: WIBOR + marża banku. WIBOR to w uproszczeniu stopa odsetek płaconych przez banki komercyjne, pożyczające z NBP lub na rynku międzybankowym. Marża banku to ta część odsetek, która przypada bankowi udzielającemu kredytu. (Ze względu na istnienie rezerwy frakcyjnej bank uzyskuje marżę znacznie większą niż ta, która wynika z umowy kredytowej). Bank udziela nam kredytu długoterminowego na 10% z zastrzeżeniem, ze stopa oprocentowania będzie się zmieniać wraz ze zmianami WIBOR-u. Dlatego kredyty długoterminowe zawsze mają oprocentowanie zmienne. Najciekawsze jest jednak to, że nawet jeśli bank nie pożycza na rynku międzybankowym, to i tak zmienia oprocentowanie, wraz ze zmianami WIBOR-u. Co oznacza, że w tej sytuacji zysk banku to WIBOR + ujawniona w umowie marża.

Pamiętajmy, że kredyt to pieniądz nieistniejący realnie. Bank nie musi pożyczać na rynku międzybankowym, by udzielić kredytu. Pożyczki międzybankowe są wykorzystywane tylko w okresach zagrożenia utraty płynności.

Odsetek to instytucja mnożenia bogactwa tylko z tytułu posiadania pieniądza lub, jak w przypadku banków, rzekomego posiadania pieniądza.

Odsetek to dochód osiągany bez tworzenia jakiegokolwiek dobra. Jest zatem pasożytem na organizmie gospodarczym.

System bankowy zalegalizował stały przepływ pieniądza z kieszeni obywateli do skarbców bankowych. Przykład: w rok po uzyskaniu kredytu na zakup małego mieszkania kredytobiorca stwierdził, iż wpłacił do banku 12 tysięcy zł (12 wpłat po 1000 zł). A zadłużenie zmniejszyło się o 150 zł. Z 12 tysięcy wpłaconych do banku na spłatę kwoty głównej zaliczono 150 zł. Reszta to odsetki.

PIENIĄDZ NIE MOŻE BYĆ TOWAREM.

 

Program zmian

Wersja 1:

Całkowita likwidacja instytucji odsetka, zarówno od długów, jak i od lokat.

 

Wersja 2:

Udzielanie pożyczek i kredytów powinno zostać powierzone jedynie bankom municypalnym, należącym do Skarbu Państwa, lub oddziałom NBP. Wówczas odsetek od kredytów i pożyczek byłby rodzajem podatku, zasilającym bezpośrednio budżety samorządów lub państwa.

W obu przypadkach banki prywatne i prywatne instytucje finansowe musiałyby ograniczyć działalność do pośredniczenia w regulacji płatności (przelewów).

 

Stan pożądany

Odsetek zostanie zlikwidowany lub ograniczony do roli daniny publicznej płaconej miastu lub państwu.
Osoby prywatne będą mogły zawierać między sobą dowolne umowy pożyczek. Odsetek od takich pożyczek będzie traktowany jak darowizna (prezent). Roszczenie o zapłatę odsetka nie będzie mogło być przedmiotem sporu sądowego, bowiem pobieranie go będzie nielegalne.