Ekonomia jako nauka przeżyła się. Narzędzia i mechanizmy przez nią stworzone stały się zupełnie nieprzydatne. Ekonomia nie zauważyła, że z ERY NIEDOSTAKU przeszliśmy niepostrzeżenie do ERY OBFITOŚCI, że kapitalizm industrialny przekształcony w hybrydę spekulacyjno-finansową zmienia się na naszych oczach w kapitalizm informacyjny. Ta trzecia fala cywilizacyjna wymaga od nauki o gospodarce całkiem nowych narzędzi, ale także całkiem nowego celu.

Cel ekonomii – wzrost gospodarczy – musi zmienić się w cel nowej nauki, roboczo nazwanej przeze mnie twórczą ekonomią. Tym celem powinien być wzrost dobrostanu poszczególnych ludzi, społeczeństw, narodów i  w końcu całej ludzkości. Narzędzia i mechanizmy nowej nauki zostaną stworzone na bazie nowych priorytetów. Nauka musi na nowo zdefiniować takie pojęcia jak: pieniądz, praca, zysk, renta i dywidenda.

Obfitość oznacza, że podstawowe pomnażane dobra występują w gospodarce w takiej ilości, że mogą zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi. Wszystkich żyjących na Ziemi ludzi.

Umierający z głodu człowiek przed straganem z banami to obraz nieudolności systemu, ale także obraz nauki, która już się nie sprawdza. Czego brakuje w tym obrazku? Pieniądza.

Całe pokolenia pracowały, tworzyły, działały, aby uwolnić nas od ciężkiej pracy. Zastąpiły nas automaty. Miasto szewców, rzemieślników zostało zastąpione przez fabrykę obuwia. Wszyscy są bezrobotni. Kto kupi wyprodukowane buty? Czego brakuje w tym obrazku? Pieniądza.

Kiedy postęp uwolnił nas od przymusu pracy, pragniemy jej jak nigdy dotąd. Przed nową nauką stoi zatem wyzwanie wyrwania się z tych absurdów. Trzeba iść drogą wskazaną przez Douglasa i innych nieortodoksyjnych twórców nowej myśli.

 1. Pieniądz jako znak, symbol, dokument świadczący o dostarczeniu na rynek towaru lub usługi o określonej wartości nie może być przedmiotem handlu. PIENIĄDZ NIE JEST I NIE MOŻE BYĆ TOWAREM.

Trzeba zapomnieć o kruszcach, o historii powstania pieniądza; pieniądz musi być oparty na sile nabywczej i zaufaniu do emitenta. Pieniądz może powstawać i znikać wraz z zamknięciem kręgu wymiany dóbr. Pieniądz nie może być kupowany albo sprzedawany. Waluty można tylko ekwiwalentnie wymieniać. Efekt nowego podejścia do pieniądza to zanik rynków finansowych, odsetka w dotychczasowej postaci, papierów dłużnych, spekulacji.

 1. W erze obfitości nie działa prawo popytu i podaży charakterystyczne dla epoki niedostatku.

Posiadanie pieniądza trzeba przypisać konsumentowi. Konsument to nie pracownik. Konsument to każdy. Teoria Douglasa, po uwzględnieniu zmian w gospodarce jakie zaszły od czasu jej stworzenia, jest przyszłością nowej nauki.

 1. Pieniądz musi uzyskać miarę (miernik) wspólną dla każdej waluty: lokalnej, narodowej, barterowej.

Miarę – wzorzec jednostki – trzeba oprzeć na sile nabywczej, czyli na koszyku dóbr. Dóbr podstawowych, np. na minimum socjalnym. Rzeczą wtórną będzie, czy minima będą różne w różnych krajach, czy koszyk będzie miał charakter uniwersalny. Posłużę się przykładem: w Polsce minimum to 500 zł. Te 500 zł odpowiada 30 jednostkom OM (obiektywnego miernika). W Indiach minimum to 200 rupi. W aspekcie geograficznym wymieniam 500 zł (30 OM) na 200 rupii (30 OM). W aspekcie czasowym pożyczam 500 zł (30 OM), a za dwa lata dostaję 600 zł (odpowiadające także 30 OM) z uwzględnionym wskaźnikiem inflacji.

 1. Oddzielenie funkcji akumulacyjnej pieniądza od funkcji pośrednika w wymianie. Pieniądz bieżący musi „parzyć”, aby jego akumulowanie było nieopłacalne.
 1. Przekształcenie roli i charakteru emitenta waluty z nadzorczej na służebną. Uwolnienie się od dyktatu emitenta pieniądza.

Pięć podstawowych dezyderatów postawionych przed twórczą ekonomią:

 1. Pieniądz nie jest towarem.
 2. Pieniądz jest atrybutem konsumenta. Konsumentem jest każdy człowiek.
 3. Pieniądz posiada miernik oparty na uniwersalnym wzorcu.
 4. Pieniądz bieżący – obiegowy – nie podlega akumulacji.
 5. Służebna rola emitenta pieniądza.

 

Program – podstawa dyskusji nt. kierunków zmian
Celem programu jest stworzenie podstaw dla wprowadzenia w życie zmodernizowanych zasad kredytu społecznego C. H. Douglasa, likwidacja pieniądza odsetkowego i stworzenie podstaw służących wprowadzeniu pieniądza lokalnego.

Działania:

[toggles title=”” speed=500]

 • Cel:Likwidacja niedoboru środków pieniężnychSposóbZmiana konstytucji
 • SkutekNiezależność waluty narodowej, brak deficytu budżetowego, brak zadłużenia wewnętrznego, dopływ pieniądza na rynek bez pośrednictwa banków komercyjnych
 • Termin5 miesięcy
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Przywrócenie pieniądzowi roli pośrednika wymianySposóbLikwidacja Ustawy „Prawo Bankowe”
 • SkutekLikwidacja banków komercyjnych, przejęcie usług finansowych przez sektor spółdzielczy, NBP i Krajową Izbę Barterową
 • Termin1 miesiąc
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Likwidacja spekulacji na walutachSposóbZawarcie umów bilateralnych
 • SkutekObiektywizacja wyceny złotego, sprawiedliwa i ekwiwalentna wymiana walut; ustanie handlu walutami
 • Termin3 miesiące
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Odpowiedzialność osobista za decyzjeSposóbZmiana Kodeksu Spółek Handlowych
 • SkutekLikwidacja anonimowości właścicieli przedsiębiorstw, przywrócenie konkurencyjności poprzez likwidację ukrytych struktur monopolistycznych
 • Termin3 miesiące
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Zakończenie ery „inżynierii finansowej”SposóbZmiana Konstytucji
 • SkutekZanik spekulacji pieniądzem, towarami i papierami wartościowymi; pieniądz przestaje być towarem; samo posiadanie pieniądza przestaje być źródłem bogacenia się
 • Termin5 miesięcy
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Pobudzenie rozwoju gospodarczegoSposóbLikwidacja ustaw podatkowych
 • SkutekOgraniczenie administracji, wzrost dobrostanu ludności
 • Termin5 miesięcy
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Zmiana źródeł finansowania emeryturSposóbLikwidacja Ustawy Emerytalnej, zmiana Konstytucji
 • SkutekZabezpieczenie bytu wszystkim obywatelom powyżej określonego wieku
 • Termin5 miesięcy
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Likwidacja nadmiernych zysków z tej działalnościSposóbZmiana Ustawy o ubezpieczeniach
 • SkutekZachowanie systemu solidarnego pokrywania szkód bez odpływu pieniądza z rynku
 • Termin5 miesięcy
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Powszechny dostęp do informacjiSposóbLikwidacja ustawy o służbach
 • SkutekKoniec epoki tajności, szantażu, korupcji, prowokacji politycznych, pomówień, oszczerstw, fabrykowania dowodów i rzekomych samobójstw
 • Terminnatychmiast
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Likwidacja zbędnej biurokracjiSposóbReforma rządowa (2 ministerstwa)
 • SkutekRozwój samorządności lokalnej
 • Termin5 miesięcy
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Stworzenie źródła zasilania w celu wypłaty dywidendy społecznejSposóbReforma gospodarcza
 • SkutekNabywanie dóbr niepomnażalnych, to jest ziemi, kopalni, lasów, dostępu do wód oraz przedsiębiorstw, tylko przez obywateli zamieszkałych w kraju
 • Termin1 rok
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Pełny dostęp do osiągnięć cywilizacyjnychSposóbUstawa o własności intelektualnej
 • SkutekPrzywrócenie konkurencyjności narodowej gospodarek i firm w oparciu o pełny dostęp do informacji z zachowaniem prawa do renty „nowości”.
 • Termin5 miesięcy
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Pobudzenie gospodarcze regionówSposóbZmiana w Konstytucji
 • SkutekPobudzenie inicjatyw lokalnych, rozwój regionów
 • Termin3 miesiące
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Niezależność gospodarcza krajuSposóbProgram gospodarki samowystarczalnej ze specjalizacją powodującą zrównanie eksportu z importem
 • SkutekStabilizacja gospodarcza niepowodująca powstawania zewnętrznego długu publicznego
 • Termin5 lat
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Prawo jednoznaczne i czytelneSposób„Przetłumaczenie” na jęz. polski całego prawodawstwa
 • SkutekMożliwość bezpośredniego posługiwania się prawem, oparcie prawa nie na procedurach, lecz na sprawiedliwości
 • Termin2 lata
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Powszechna dostępność, stworzenie szkoły przyjaznej uczniomSposóbZmiana ustawy o oświacie
 • SkutekRozwijanie indywidualnych predyspozycji i talentów, małe klasy, małe szkoły, edukacja domowa i internetowa
 • Termin1 rok
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Zniesienie dyscypliny partyjnej w głosowaniachSposóbZmiana konstytucji
 • SkutekWybory bezpośrednie, ograniczenie liczby posłów, likwidacja Senatu, zniesienie przywilejów
 • Termin2 lata
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Szybkie procedowanie, prawo łagodne lecz kara nieuniknionaSposóbZmiany ustaw
 • SkutekZniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów, wprowadzenie praktyk zawodowych, obejmujących 2-tygodniowy pobyt w areszcie lub więzieniu w charakterze osadzonego lub uwięzionego
 • Termin1 rok
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Zaspokojenie podstawowych potrzeb każdego obywatelaSposóbZmiana Konstytucji
 • SkutekZniesienie przymusu pracy, likwidacja ubóstwa, likwidacja bezrobocia, zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego każdemu obywatelowi
 • Termin1 rok
 • Dowiedz się więcej…
 • Cel:Uporządkowanie czasowe wszelkich sfer życia społecznegoSposóbZmiana Konstytucji
 • SkutekPoczucie uporządkowania życia gospodarczego, praktyczne ułatwienie egzystencji
 • Termin3 lata
 • Dowiedz się więcej…
[/toggles]

W efekcie przyjęcia przez nas proponowanego programu spodziewamy się osiągnąć:

 1. Powszechne poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego dzięki:
  • wprowadzeniu powszechnie wypłacanej dywidendy społecznej,
  • rozwojowi więzi w społecznościach lokalnych.
 2. Zniesienie niewolnictwa ekonomicznego dzięki:
  • zniesieniu przymusu pracy zarobkowej,
  • likwidacji odsetka,
  • likwidacji bezrobocia.
 3. Rozwój gospodarczy i demograficzny bez degradacji środowiska poprzez:
  • gospodarkę samowystarczalną,
  • trwałość produktów,
  • dostęp do informacji (wiedzy, patentów, doświadczenia) całej ludzkości itp.,
  • pełną konkurencyjność (sprawiedliwy zysk),
  • przywróceniu pieniądzowi jego właściwej roli pośrednika w wymianie,
  • wprowadzeniu uniwersalnego miernika siły nabywczej,
  • ustabilizowanie pobudzania podaży jedynie popytem, to jest chęcią nabycia określonego dobra,
  • wprowadzenie zasady, iż dysponentem pieniądza jest konsument.

Mój głos w dyskusji na konferencji ekonomicznej „Polska Europa Świat” czerwiec 2012.

 

Komentarz do programu

Niewątpliwie każdy zdrowo myślący człowiek, czytając ten program uzna go za naiwny, utopijny i nierealny. Rozumie bowiem, że światowa finansjera niełatwo rezygnuje ze swoich przywilejów.

Finansjera dysponuje największa realną siłą. Siłą pieniądza. Zastraszeni, skorumpowani lub bezsilni politycy trzymani żelazną ręką przez służby specjalne, z pewnością nie będą dla niej przeciwwagą, która będzie w stanie wdrożyć ten program.

Przecież pan Mazur (ten od generała Papały) żyje sobie spokojnie i zasobnie, a pan Lepper popełnił samobójstwo.

Więc jeśli nie szybka zmiana, to co jest celem tego programu?

Celem jest obudzenie świadomości, poczucia, że nie musi być tak jak jest. Jeśli przestaniemy wierzyć, że żyjemy w najlepszym ze światów, to cel, jaki sobie postawiłam, uznam za osiągnięty.

Politycy, którzy dostrzegli patologię systemu, mają przed sobą dwie drogi. Albo zginąć, albo iść w ślady prezydenta Brazylii: on, a obecnie jest następczyni, zmiany wprowadzał w sposób pragmatyczny, stopniowo i nie drażniąc nadmiernie decydentów. Jest to jednak droga bardzo powolna, zmiany nie są tak radykalne, jak oczkuje tego społeczeństwo. Ale prezydent Lula wciąż żyje. A obszary nędzy w Brazylii kurczą się.

Zainteresowanych zmianami w Brazylii odsyłam do znakomitego artykułu Stanisława Adamczyka „Polityka gospodarcza Brazylii – społeczna gospodarka rynkowa” (http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/index.php/ciekawe-ksiazki/12-konferencje-i-odczyty/330-polityka-gospodarcza-brazylii.html?&cal_offset=-8p) oraz do książki doradcy prezydenta Luli, prof. Ladislaua Dowbora pt. Demokracja ekonomiczna (2008) http://dowbor.org/2008/05/demokracja-ekonomiczna.html/ ).

Pragmatyzm, czyli metodę kija i marchewki, wybrał także Orban, premier Węgier. Jego sposób na zmiany to dwa kroki w przód, jeden w tył. Tylko tyle może obecnie uczciwy polityk.

***

Jaka więc powinna być polska droga? Nie możemy powtórzyć Solidarności, ponieważ była ona finansowana z zewnątrz. Miliony dolarów zasilały i zabezpieczały ekonomicznie KOR, a później i struktury Solidarności.

Nas nikt zasilał nie będzie. Naszą siłą nie będzie pieniądz, tylko świadomość i determinacja.