Tymczasem parabanki to legalnie działające instytucje finansowe, do których należą różnego rodzaju fundusze i podmioty pożyczające pieniądze. Czy polskie prawo zabrania lokowania pieniędzy w funduszach? Czy zabrania składania pieniędzy w depozyt? Czy zabrania pożyczania pieniędzy? Nie. Są to wszystko czynności w pełni legalne i niewymagające żadnych specjalnych zezwoleń. Jedynie wtedy, gdy chcemy utworzyć fundusz w jakichś specyficznych, określonych warunkach, potrzebna jest zgoda władz na zbiorowe inwestowanie.

Różnica pomiędzy bankami a parabankami polega na tym, że parabanki mogą pożyczać tylko realne pieniądze, a nie mogą udzielać kredytów, czyli pożyczać pieniędzy nieistniejących (nie mogą kreować pieniądza z niczego).

Klasyfikacja instytucji finansowych

Parabanki udzielają tylko pożyczek.
Banki udzielają pożyczek i kredytów.

Banki działają na podstawie ustawy Prawo bankowe, a pozostałe instytucje kontrolowane są tak, jak każda inna działalność gospodarcza. Tylko banki podlegają Krajowemu Nadzorowi Finansowemu.