O edukacji, świadomości i Fundacji „Jesteśmy Zmianą”


 

Fundacja „Jesteśmy Zmianą”, jej cele i działalność

 

Wieloletnie działania osób skupionych wokół idei tworzenia lepszego, bardziej sprzyjającego ludziom świata zaowocowały sformalizowaniem pomysłów i skoordynowaniem działań. W styczniu 2013 roku powstała Fundacja „Jesteśmy Zmianą”.

Za główny cel swych działań Fundacja uznaje edukowanie ludzi oraz społeczności poprzez rozbudzanie świadomości, która tkwi w każdym z nas. Świadomości, która zwiększa poczucie własnej wartości człowieka, pomaga lepiej poznać siebie, a jednocześnie pozwala dostrzec stereotypy dotyczące wielu dziedzin życia. Dzięki temu zdajemy sobie sprawę, że system w którym żyjemy, został stworzony, aby wspierać nielicznych i nie służy dobru wszystkich ludzi. Zrozumienie tego stanu rzeczy wymaga wewnętrznego przebudzenia oraz zdania sobie sprawy, że chcąc zmienić świat zewnętrzny – należy przede wszystkim zacząć zmieniać siebie.

Na pierwszym miejscu stawiamy sobie propagowanie takich wartości jak: prawda, uczciwość i życzliwość. Są to podstawowe wartości etyczne znane od wieków, od których odsunęliśmy się jako ludzkość. Głęboko wierzymy, że pozytywne zmiany w naszym kraju można osiągnąć pokojowo, poprzez dialog oraz wzajemny szacunek. Motorem zmian jest wyedukowane i świadome społeczeństwo.

Fundacja stworzyła telewizję internetową, która stanowi źródło wiedzy pozwalającej uwierzyć w siebie oraz daje inspiracje do działania. Nasze filmy i wywiady, dostępne na portalu YouTube, cieszą się zainteresowaniem dużego grona odbiorców. Tematyka jest różnorodna i obejmuje zagadnienia począwszy od rozwoju osobistego, a skończywszy na pokazywaniu iluzji współczesnej ekonomii. Ukazujemy ukrytą prawdę dotyczącą rzeczywistości – ale nie po to, by krytykować, lecz by wyciągać wnioski i wspólnie tworzyć pozytywne rozwiązania dla najwyższego dobra wszystkich.

Równolegle do telewizji funkcjonują strony internetowe Fundacji, prezentujące opinie i komentarze szanowanych autorytetów oraz ludzi zainteresowanych zmianą. Staramy się również docierać do szerszego grona odbiorców poprzez portale społecznościowe, na których toczą się dyskusje na temat kierunku przyszłych zmian. Celem jest pobudzanie kreatywności ludzi, aby mogli czynnie brać udział w ogólnopolskiej dyskusji, tworząc pozytywne rozwiązania. W Fundacji nie rościmy sobie praw mentora, a raczej moderatora poruszającego potencjał narodu i kreującego podłoże do wspólnych rozmów.

W 2014 roku wspólnie powołaliśmy do życia studium „Nawigatorzy Jutra”, którego celem jest kształcenie kadry animatorów i popularyzatorów Nowych Idei i Nowej Ekonomii.

Propagujemy wielką zmianę w podejściu do tworzenia gospodarki kraju i mniejszych społeczności opartą na fakcie, że największą wartością jest człowiek z jego różnorodnością talentów i kreacji, jak również z różnorodnością jego potrzeb. Proponujemy przejście do w pełni niezależnej kreatywnej gospodarki narodowej, opartej na dwóch nowych i istotnych filarach.

  • I) Pieniądz suwerenny

Suwerenność oznacza niezależność emitenta pieniądza od centrów decyzji światowych rynków finansowych. To pieniądz emitowany i zarządzany przez instytucje wyznaczone przez suwerena, czyli naród. Pieniądz suwerenny dzisiaj może mieć charakter pieniądza niewymienialnego, emitowanego lokalnie przez rząd lub samorządy. Pieniądz lokalny pozwala nam na zabezpieczenie gospodarki i społeczeństwa przed przyszłymi głębokimi kryzysami w światowej gospodarce. Jest to pieniądz bez-odsetkowy, pozbawiony cech tezauryzacji (pieniądz przestaje być towarem, jest jedynie środkiem do wymiany).

  • II) Dochód podstawowy

Tradycyjny rynek pracy skurczył się poprzez rewolucję jaką przeżywa obecnie gospodarka światowa, na skutek automatyzacji i komputeryzacji. Tworzy się nowa struktura społeczna narodu. Nie ma potrzeby i możliwości pracy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Weszliśmy w erę obfitości dóbr podstawowych. Efektem wprowadzenia dochodu podstawowego jest wsparcie gospodarki kraju poprzez ciągłe dostarczanie na rynek pieniądza na poziomie uznanym za podstawowy. Podawany w ten sposób pieniądz stabilizuje gospodarkę, ale ponadto, co jest bardzo istotne, znacznie podnosi bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne rodzin w kraju.

Poprzez Fundację tworzymy ruch społeczny „Nawigatorzy Jutra”, który nie ma charakteru sformalizowanego i podobnie jak sama Fundacja jest apolityczny. Wierzymy bowiem, że aby tworzyć dobro dla wszystkich – potrzebny jest dialog na wielu szczeblach życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

Zamiast obowiązujących obecnie struktur hierarchicznych, Fundacja pragnie stworzyć podstawy do kreowania przyjaznych ludziom struktur społecznych. Poprawa życia nas wszystkich jest możliwa przede wszystkim poprzez wzrost świadomości ludzi, poprzez odtworzenie lokalnych społeczności oraz więzi społecznych, które zostały zagubione.

Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie forum do ogólnonarodowej dyskusji w celu przebudzenia samoświadomości każdego z nas oraz tworzenia nowych możliwości społeczno-gospodarczych opartych na szczerości i prawdzie, z nastawieniem na dobro obywateli. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszystkie wskazane powyżej procesy i cele możemy kreować nie naruszając aktualnego prawa.

„Bądź zmianą, którą chcesz widzieć wokół siebie” – Mahatma Gandhi

Prezes Fundacji

Tomasz Kukułowicz