Nowa Cywilizacja, koncepcja i praktyka oparta na Energii i Mocy Harmonii. (w przeciwieństwie do obecnej opartej na energii lęku).

Nowa Cywilizacja; pierwszy i podstawowy warunek jej kreacji. To jest nowy ruch społeczny oparty na ludzkiej solidarności na Ziemi. Ruch, który jest powrotem do naszych naturalnych korzeni, z których wyrastamy jako istoty ludzkie. Te korzenie tkwią w naszym Kosmosie i jego Boskiej Strukturze. Jest to ostatnia rewolucja naszej aktualnej cywilizacji, ale rewolucja, która nie wskazuje i nie posiada wroga. Wręcz odwrotnie, wskazuje na konieczność współdziałania opartego na ludzkiej solidarności.   Samo pojęcie solidarności jest głęboko zakotwiczone w prawach Kosmosu – oznacza współdziałanie, akceptację, a jego siłą jest Moc Harmonii. To jest pierwszy w historii naszej cywilizacji proces społeczny – który nie potrzebuje i nie wymaga wroga.

Mamy już u nas w Polsce doskonałe doświadczenia związane z „Solidarnością”, procesem społecznym, który powstał w Polsce w 1980 roku. Jego przebieg i skutki dla społeczeństwa polskiego są doskonałą lekcją, która wskazuje jak skuteczny jest proces takich przeobrażeń społecznych na Ziemi w okresie schyłkowym naszej konsumpcyjnej i materialistycznej cywilizacji.

Solidarność 1980 roku spowodowała wybicie się Polski na niepodległość i rozpad bloku państw socjalistycznych. Ale poza tym, w dalszej perspektywie czasowej, idea ta poniosła klęskę. Jest zupełnie zrozumiałe to, dlaczego tak się stało. Solidarność 1980 roku była zupełnie nowym ruchem społecznym, odwołującym się do wspólnych wartości, do wspólnych celów. Jednakże był to pierwszy taki proces w Europie, na Ziemi – nie było doświadczeń. Ruch ten był nowatorski, ale oparł się na starych schematach: chciał rozwiązać wszystkie problemy, w tym zorganizować sprawiedliwe, a może nawet i szczęśliwe społeczeństwo, wrzucając do jednego kosza wartości materialne i niematerialne, nie precyzując wartości niematerialnych, jakie musi spełnić społeczność materialna, aby ukształtowała sprawiedliwy i dobry system społeczny.

Nasza cywilizacja w obecnym kształcie i cyklu na Ziemi jest cywilizacją lęku, fałszu. Jest to cywilizacja kreowana przez narody i społeczności na bazie ludzkiego umysłu operacyjnego (nabytego podczas jednego życia na Ziemi). W swej naturze umysł operacyjny w przeciągu naszego cyklu rozwojowego na Ziemi wykształcił w sobie potężne i silne cechy określane przez nas jako zespół – Syndrom Ego. Procesy religijne, edukacyjne, polityczne spowodowały, że nasz umysł operacyjny oderwał się od szerszego kontekstu ziemskiego i kosmicznego. Oderwał w ten sposób naszą istotę od bazy, od korzeni z których wyrastamy. W ten sposób na początku XXI wieku zaistniał na Ziemi złożony, ale bardzo niestabilny – oparty na wartościach lęku, umysł operacyjny.

Co to oznacza? Ciągłe wojny i zniszczenia, konflikty społeczne i religijne, a w końcu niestabilność i konflikty w najmniejszych strukturach społecznych – rodzinach, wszystko oparte na stałym wykorzystywaniu jednego człowieka przez drugiego.

W naszej przestrzeni Kosmosu, na naszej Ziemi jesteśmy w przestrzeni dualizmu i wolnej woli; dobre – złe, brzydkie – ładne, jasne – ciemne. Podczas gdy nasz Kosmos wykreowany jest w swych podstawach z pozytywnej energii akceptacji – „Energii i Świadomości Miłości”. Nasza cywilizacja jest cywilizacją cienia, oderwaną od Boskich Praw, które regulują Kosmos. To oczywiste, że cywilizacja oparta o lęk, ceniąca sobie agresję, fałsz i strach, nie jest w stanie kreować wartości duchowych, takich jak np; miłość, solidarność i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Dlatego każda próba rozwijania, kreowania wartości duchowych spełza na niczym. W tej cywilizacji nasz ograniczony umysł operacyjny skutecznie wykorzystywany jest do blokowania dostępu do naszej Istoty, Świadomości, naszych Kosmicznych Korzeni. A przyczyna jest jedna, jedyna – potrzeba sprawowania władzy i kontroli nad braćmi na Ziemi.

Władzę taką można posiąść tylko przy blokadzie świadomości i wiedzy. Taka jest nasza cywilizacja, nikt i nic w niej nie jest zainteresowane poszerzaniem u człowieka Kosmicznej – Boskiej Świadomości.

Przeciwnie, wszystko jest już zmanipulowane; polityka, ekonomia i prawa regulujące życie społeczne. W naszej rzeczywistości ten ma większe poszanowanie, kto z większego fałszu, z większej nieprawdy wykreuje „prawdę”. Wszyscy udajemy, że jest normalnie i kreujemy swoje życie w bagnie etycznym, gdzie nie funkcjonują właściwie żadne prawa moralne. Cywilizacji już totalnie zmanipulowanej u schyłku swojego funkcjonowania.

Teraz rozpoczyna się powrót do naszych korzeni poprzez świadome działanie. To jest przede wszystkim praca nad sobą, nad swoją świadomością. To jest wyjście poza swój nabyty w tym życiu operacyjny umysł. To jest powrót do naszej Boskiej Świadomości. Po osiągnięciu i zrozumieniu tych Boskich wartości, następuje dalsze wspólne, solidarne kreowanie nowej cywilizacji opartej na świadomości Harmonii, w której siły czerpiemy ze swoich Boskich – Kosmicznych korzeni, tak jak to napisane jest w świętych księgach wszystkich religii na Ziemi. Powstaje Nowa ekonomia, pojawią się nowe społeczności oparte na boskich prawach, a materia jest częścią, znacznie bogatszej i większej naszej ludzkiej aktywności na Ziemi.