Pierwsza fala to gospodarka oparta na rolnictwie. Druga fala to gospodarka oparta na przemyśle. Trzecia fala to gospodarka oparta na informacji. Bardzo szeroko pojętej, bo obejmującej: wiedzę, umiejętności, wynalazki, procesy technologiczne, odkrycia naukowe, prawa autorskie i pokrewne, czyli cały dorobek intelektualny, naukowy i techniczny człowieka. Cywilizacja trzeciej fali powinna być oparta na 6 filarach:

1. dostępna powszechnie (to jest w każdym miejscu na świecie i dla każdego człowieka) tania lub darmowa energia;
2. powszechnie dostępna wszelka wiedza traktowana jako wspólny dorobek ludzkości;
3. globalizacja z pełnym poszanowaniem odrębności i różnorodności kultur;
4. system monetarny oparty na następujących zasadach:

– istnienie stałego (w czasie i przestrzeni), to jest niezmiennego, opartego na wzorcu miernika wartości narodowych jednostek pieniężnych;
– przywrócenie pieniądzu roli pośrednika w wymianie towarów i dóbr;
– oddzielenie funkcji akumulacyjnej pieniądza od jego funkcji bieżącej;
– umożliwienie tworzenie pieniądza lokalnego obok pieniądza narodowego;
– likwidacja instytucji kredytów i odsetka;
– określenie zasad działalności emitenta pieniądza narodowego;
– wprowadzenie pieniądza plastikowego (lub zapisu bitowego).

5. Unarodowienie dóbr niepomnażalnych, tak aby dywidenda (zysk) ze sprzedaży tych dóbr pokrywała koszty funkcjonowania państwa, co pozwoli na zlikwidowanie systemu podatkowego. Pozostała część tej dywidendy powinna być dzielona równo pomiędzy wszystkich obywateli. Realizacja tej zasady pozwoli znieść ekonomiczny przymus pracy.

6. Wprowadzenie zmian ustrojowych oraz zmian we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, ekonomicznego, prawnego, edukacji i wychowania, zapewniających swobodny rozwój każdej jednostki ludzkiej.

Celem ekonomii trzeciej fali byłoby zapewnienie stałego wzrostu dobrostanu wszystkich ludzi na świecie oraz likwidacja równic w poziomie cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw (dostęp do informacji).